Pogoji poslovanja

Splošni prodajni in dobavni pogoji
(v nadaljevanju »SPDP«)

Različica z dne 23. 1. 2015

I. Veljavnost
Dobava, storitve in ponudbe našega podjetja se izvajajo izključno na podlagi teh SPDP, in sicer neodvisno od vrste pravnega posla. Vse naše izjave volje iz zasebnega prava se razumejo na podlagi teh SPDP. Pogoji, ki nasprotujejo SPDP ali odstopajo od njih, se ne priznavajo, če njihove veljavnosti nismo pisno in izrecno potrdili.

Ukrepi za izpolnjevanje pogodbe z naše strani ne veljajo kot strinjanje s pogodbenimi pogoji, ki odstopajo od naših SPDP. Ti pogoji poslovanja veljajo kot okvirni sporazum tudi za vse nadaljnje pravne posle med pogodbenima strankama.

II. Sklenitev pogodbe
a) Naše ponudbe so nezavezujoče in neobvezne. Drugi ustni dogovori, dodatni sporazumi in podobno, še posebej tisti, ki jih oddajo prodajalci, dostavljalci ipd., in ki odstopajo od teh SPDP in drugih naših pisnih izjav volje, so za nas nezavezujoči. Vsebina prospektov in reklamnih materialov, ki jih uporabljamo, ni sestavni del pogodbe, če to ni izrecno omenjeno.
b) Za sklenitev pogodbe je pri vsakem naročilu potrebna potrditev naročila. Odprema ali predaja blaga, ki ga je naročila stranka, pomeni sklenitev pogodbe. Če so ponudbe naslovljene na nas, je izvajalec zavezan k razumnemu roku vsaj osem dni od prejema ponudbe. Točka II. a) ne velja za potrošniške transakcije.

III. Cena
Vse navedene cene so, če ni izrecno označeno drugače, brez prometnega davka. Če se zvišajo stroški plač v obdobju med sklenitvijo pogodbe in dobavo zaradi določb kolektivne pogodbe v panogi ali zaradi sklepov znotraj podjetja, ali če se spremenijo druga stroškovna mesta, ki so relevantna za izračun, ali stroški, ki so potrebni za izvedbo storitev, kot so stroški materiala, energije, transporta, zunanjih izvajalcev, financiranja ipd., smo upravičeni do tega, da cene ustrezno zvišamo ali znižamo. Točka III. ne velja za potrošniške transakcije.

IV. Plačilni pogoji, zamudne obresti
a) Če ni drugače dogovorjeno, je treba naše terjatve ob prevzemu blaga poravnati z gotovino. Računi zapadejo v plačilo ob prevzemu blaga. Znesek računa se plača skladno z dogovorjenimi plačilnimi pogoji. Brez posebnega dogovora odbitek popusta ni dovoljen. V primeru zamude pri plačilu, tudi pri obročnem plačilu, morebitni dogovori o popustih prenehajo veljati. Plačila stranke se štejejo kot izvedena šele, ko prispejo na naš poslovni račun.
b) V primeru zamude pri plačilu smo z dnem roka plačila upravičeni, da zaračunamo zamudne obresti v višini 4 % nad donosom sekundarnega trga/skladno s statističnim biltenom Avstrijske centralne banke. Iz naslova nadomestila si pridržujemo pravico do nadaljnjih zahtevkov, zlasti zahtevkov za višje obresti. Prvi stavek točke IV. b) ne velja za kreditne posle s potrošniki.
c) Za čeke in menice je potreben poseben dogovor in so sprejeti samo kot plačilo, obresti in stroške pa krije kupec. Pri plačilu z menicami ni odbitka popusta. Kupec ne sme iz nobenega razloga zadrževati plačil. Za kompenzacijo z nasprotnimi zahtevki je potreben izrecen dogovor.

V. Odstop od pogodbe
a) Poleg splošnih zakonskih določil smo do odstopa od pogodbe upravičeni tudi v primeru zamude (točka VII) ali drugih pomembnih razlogov, kot je predvsem stečajni postopek glede premoženja pogodbene stranke ali zavrnitev zahtevka za stečajni postopek zaradi pomanjkanja sredstev za kritje stroškov. V primeru odstopa od pogodbe lahko zahtevamo pavšalno nadomestilo v višini 15 % bruto zneska računa ali nadomestilo za dejansko nastalo škodo po krivdi kupca.
b) V primeru zamude plačila s strani stranke nismo zavezani k nadaljnji izvedbi storitev in dobave ter smo upravičeni, da zadržimo dobave ali storitve, ki še morajo biti izvedene, in zahtevamo predplačilo oz. jamstvo ali – po morebitni določitvi primernega dodatnega roka – odstopimo od pogodbe.
c) Če stranka neupravičeno odstopi od pogodbe ali če neupravičeno zahteva odpoved pogodbe, lahko vztrajamo pri izpolnitvi pogodbe ali se strinjamo z odpovedjo pogodbe; v slednjem primeru je stranka zavezana, da glede na našo odločitev plača pavšalno nadomestilo v višini 15 % bruto zneska računa ali dejansko nastalo škodo.
VI. Višja sila
Dogodki, povezani z višjo silo, in druge okoliščine, na katere ne moremo vplivati in se zgodijo pri nas ali naših dobaviteljih, nam dajejo pravico, da z izključitvijo kakršnih koli zahtevkov do nadomestila podaljšamo rok dobave za obdobje
, v katerem je bilo omejeno obratovanje, oz. da v celoti ali delno odstopimo od pogodbe.

VII. Stroški opominov in inkasa
V primeru zamude pri plačilu mora stranka plačati nastale stroške opomina v pavšalni višini 9,00 EUR plus poštnino na prispeli opomin, za vzdrževanje evidence obveznosti glede opominov pa mora vsakih šest mesecev plačati prispevek v višini 3,70 EUR. Poleg tega nam je treba povrniti vse stroške opomina in inkasa, ki so potrebni za ustrezno sodno tožbo, to so npr. stroški ustanove za izterjavo dolgov, pri čemer je najvišje plačilo nadomestila skladno z uredbo zveznega ministrstva za gospodarstvo in delo (BMwA) o najvišjih plačilih ustanov za izterjavo dolgov. 2. stavek točke VII ne velja za potrošniške transakcije.

VIII. Dobava, prevoz, zamuda pri prevzemu
a) Naše prodajne cene ne vključujejo stroškov dostave. Po želji za posebno plačilo izvedemo oz. organiziramo tudi te storitve. Za prevoz oz. dostavo bodo za izbrani način prevoza zaračunani dejanski stroški, ki so nastali pri prevozu oz. dostavi, skupaj z razumnimi režijskimi stroški, vendar v minimalni višini običajnih stroškov dobave in prevoza, ki veljajo na dan odpreme.
b) Če stranka blaga ni prevzela skladno z dogovorom (zamuda pri prevzemu), smo upravičeni, da blago skladiščimo sami, za kar zaračunamo pristojbino za skladiščenje v višini 0,1 % bruto zneska na koledarski dan, ali ga skladiščimo pri za to pooblaščeni poslovni osebi na stroške in tveganje stranke. Hkrati smo upravičeni, da vztrajamo pri izpolnitvi pogodbe ali po določitvi ustreznega naknadnega roka od pogodbe odstopimo in blago uporabimo drugje.

IX. Prenos tveganja
Brez poseganja v zakonska določila se tveganje naključnih dogodkov ali naključnih poslabšanj s predajo prevozniku – tudi pri prosti dobavi do namembnega kraja – prenese na kupca.

X. Dobavni rok
a) Storitve smo dolžni izvesti, ko stranka izpolni vse svoje obveznosti, ki so potrebne za izvedbo storitev, predvsem tehnične in pogodbene podrobnosti, pripravljalna dela in pripravljalne ukrepe.
b) Dogovorjene termine in dobavne roke lahko prekoračimo za največ en teden.
Šele po poteku tega roka lahko stranka po določitvi ustreznega naknadnega roka odstopi od pogodbe.

XI. Kraj izpolnitve
Kraj izpolnitve je sedež našega podjetja.

XII. Neznatne spremembe storitev
Neznatne ali druge za stranko razumne spremembe naše obveznosti glede izvedbe storitev oz. dobave se štejejo za vnaprej odobrene. To velja predvsem za odstopanja, ki so pogojena s predmetom (npr. glede mer, barve itd.). Točka XII ne velja za potrošniške transakcije.

XIII. Garancija, obveznost pregledovanja in obveščanja
a) Strankine garancijske zahtevke bomo v primeru popravljive napake rešili z menjavo, popravilom v razumnem roku ali znižanjem cene. Strankini zahtevki za nadomestilo, ki predvidevajo odpravo pomanjkljivosti, so veljavni šele takrat, ko zamujamo z izpolnitvijo garancijskih zahtevkov.
b) Skladno s členom 377 f nemškega trgovinskega zakonika (HGB) je treba blago po dostavi pregledati nemudoma oz. najpozneje v roku šestih delovnih dni. O pri pregledu ugotovljenih pomanjkljivostih nas je treba v pisni obliki obvestiti nemudoma oz. v roku treh delovnih dni po njihovem odkritju, pri tem pa opisati vrsto in obseg pomanjkljivosti. Prikrite pomanjkljivosti je treba v pisni obliki javiti nemudoma oz. v roku treh delovnih dni po njihovem odkritju. Če reklamacija ni vložena ali ni vložena pravočasno, se blago šteje kot sprejeto. Točki XIII a) in b) ne veljata za potrošniške transakcije.

XIV. Nadomestilo
a) Vsi zahtevki za nadomestila zoper naše podjetje so izključeni v primeru lažje malomarnosti. Oškodovani mora dokazati obstoj lažje oz. hude malomarnosti.
b) Rok zastaranja zahtevkov za nadomestilo je tri leta od prenosa tveganja. Vse določila v teh SPDP ali drugače dogovorjena določila o nadomestilu veljajo tudi, če je zahtevek za nadomestilo vložen poleg ali namesto
garancijskega zahtevka.
c) 1. stavek točke XIV a) pri potrošniških transakcijah ne velja za telesne poškodbe in za poškodbe na prevzetem predmetu, ki je namenjen za obdelavo. 2. stavek člena XIV a) in 1. stavek člena XIV b) ne veljata za potrošniške transakcije.

XV. Odgovornost za izdelke
Zahtevki za odškodnino skladno z 12. členom zakona o odgovornosti za izdelke so izključeni, razen če upravičenec do odškodnine dokaže, da je napaka nastala na naši strani in je bila povzročena zaradi grobe malomarnosti.

XVI. Omejitev odgovornosti
Če so dostave izvedene skladno z načrti ali drugimi podatki kupca in so pri tem kršene pravice tretje osebe, še posebej pravice intelektualne lastnine, kupec nima pravice do nadomestila in tožbe. Drugi zahtevki so izključeni, odgovorni smo le v primerih naklepa ali grobe malomarnosti.

XVII. Pridržek lastninske pravice in njeno uveljavljanje
a) Vso blago in stvari dobavljamo s pridržkom lastninske pravice in vse ostane v naši lasti do celotnega plačila.
b) V primeru našega zahtevka za vračilo oz. umika stvari, ki je predmet pridržka lastninske pravice, se pogodba prekliče samo, če je to izrecno izraženo. V primeru vračila blaga smo – ne glede na nadaljnje zahtevke – upravičeni, da zaračunamo nastale stroške prevoza in manipulativne stroške.
c) Če je kupec dobavljeno blago ali stvari obdelal ali predelal pred izpolnitvijo vseh naših zahtevkov, s tem ne pridobi lastništva. Za novo stvar, ki pri tem nastane, pridobimo solastništvo, in sicer v sorazmerju vrednosti dobavljenega blaga z vrednostjo obdelanega blaga v trenutku predelave ali obdelave.
d) Blaga, ki je predmet pridržka lastninske pravice, kupec ne sme zastaviti niti prenesti zaradi varnosti. V primeru rubeža ali drugih zahtevkov s strani tretje osebe mora kupec uveljaviti našo lastninsko pravico in nas nemudoma obvestiti.
e) Dokler niso odprte postavke v celoti poravnane, sme z blagom s pridržkom lastninske pravice razpolagati samo podjetnik, ki se v okviru svoje poslovne dejavnosti ukvarja s trgovanjem blaga, ki smo ga mi kupili.
f) Stranka nosi celotno tveganje za blago s pridržkom lastninske pravice, še posebej za tveganje naključnih dogodkov, izgub ali poslabšanja.

XVIII. Odstop terjatev
a) Pri dobavi s pridržkom lastninske pravice nam stranka že zdaj odstopi svoje zahtevke zoper tretje osebe, če so ti nastali zaradi prodaje ali obdelave našega blaga, dokler niso naše terjatve v celoti plačane. Če stranka zamuja s plačilom, se njeni prihodki od prodaje izločijo in jih stranka zadrži samo v našem imenu. Morebitni zahtevki zoper zavarovalca so v okviru omejitev 15. člena zakona o zavarovalnih pogodbah (VersVG) že preneseni na nas.
b) Terjatev zoper nas ni dovoljeno odstopiti brez našega izrecnega privoljenja.

XIX. Zadrževanje
V primeru upravičene reklamacije, razen v primeru vračila, stranka ni upravičena do zadrževanja celotnega, temveč zgolj razumnega dela bruto zneska računa. Točka XIX ne velja za potrošniške transakcije.

XX. Izguba termina
a) Če mora stranka svoje plačilne obveznosti izvesti v obrokih, velja naslednji dogovor: če plačilo ni izvedeno do roka, tudi če gre samo za en obrok, preostali del za plačilo nemudoma v celoti zapade za plačilo.
b) Točka XX a) velja v potrošniških transakcijah, če smo v celoti izvedli svoje storitve, tudi če je en neplačan obrok stranke zapadel pred šestimi tedni, in če smo stranki z določitvijo naknadnega roka najmanj dveh tednov izdali opomin za izgubo termina.

XXI. Izbira prava, pristojno sodišče
Uporablja se avstrijsko pravo. Uporaba Dunajske konvencije ZN o mednarodni prodaji blaga je izrecno izključena. Pogodbeni jezik je nemščina. Pogodbenici se strinjata z uporabo avstrijske sodne pristojnosti. Za reševanje vseh sporov, ki izhajajo iz te pogodbe, je pristojno izključno lokalno sodišče, ki je pristojno v kraju sedeža našega podjetja. Zadnji stavek točke XXI ne velja za potrošniške transakcije.

XXII. Varstvo podatkov, spreminjanje naslova in avtorske pravice
a) Stranka soglaša, da se osebni podatki v okviru izpolnjevanja te pogodbe pri nas samodejno shranjujejo in obdelujejo.
b) Stranka je dolžna sporočiti spremembe svojega naslova bivališča oz. podjetja, dokler ni poslovna transakcija, ki je predmet pogodbe, v celoti izpolnjena z obeh strani. Če stranka teh sprememb ne sporoči, veljajo izjave kot prispele, če so bile poslane na zadnji posredovani naslov.
c) Načrti, risbe ali druga tehnična dokumentacija ter vzorci, katalogi, prospekti, slike ipd. ostanejo naša intelektualna lastnina; stranka nima nobene pravice do izkoriščanja in uporabe naštetega.

XXIII. Salvatorična klavzula
Če so ali postanejo posamezna določila teh SPDP v celoti ali delno neučinkovita ali neizvršljiva, to ne vpliva na veljavnost preostalih določil.

PRODUKTI
PODROČJA UPORABE
Kontakt

Durch die weitere Nutzung der Seite stimmst du der Verwendung von Cookies zu. Diese dienen zur Erhöhung der Benutzerfreundlichkeit. Weitere Informationen

Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf "Akzeptieren" klickst, erklärst du sich damit einverstanden.

Schließen